top of page

Projectsamenvatting Twents Meetnet Bodem

Een goede bodemvruchtbaarheid: heel erg belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Voor boeren is een gezonde bodem noodzakelijk voor hoge gewasopbrengsten, omdat deze planten van water en voedingsstoffen voorziet. Maar hoe is het eigenlijk gesteld met de bodemvruchtbaarheid in Twente? Wij zochten het uit in onze praktijkpilot ‘Twents Meetnet Bodem’.


Doel van de pilot

Voor veel boeren is het in stand houden van de bodemvruchtbaarheid een grote uitdaging. De regelgeving voor de productie en het gebruik van mest hebben bovendien effect op de bodemvruchtbaarheid. Van 2007 tot 2018 onderzochten we of er trends zijn in de bodemvruchtbaarheid in Twente.


Toegepaste methoden

De Twentse bodem bestaat uit verschillende soorten grond: zand-, klei- en dalgrond. We onderzochten op elk soort grond 9 bodemvruchtbaarheidskenmerken (zoals stikstof en organische stof). Die kenmerken verdeelden we onder in de teeltcategorieën grasland, maïsland en overige teelten. En zo gingen we per jaar en postcode aan de slag met het bemonsteren van het land. Met de uitslagen onderzochten we of er onderling verbanden zaten tussen de 9 bodemvruchtbaarheidskenmerken en verschillende soorten grond. Tegelijkertijd hielden we de stijging, daling of continuïteit van deze bodemvruchtbaarheidskenmerken in de gaten.


Resultaten na onderzoek

Hoe vruchtbaar blijkt de bodem in Twente nu? En blijft het constant of zien we een verbetering of verslechtering? In Twente komt grasland op dekzand het meest voor, gevolgd door maïsland op dekzand. Bij grasland zijn er in totaal 27 combinaties mogelijk (9 bodemvruchtbaarheidskenmerken en 3 grondsoorten). 18 daarvan zijn gelijk gebleven en 9 gestegen. Voor maïsland zijn er 18 combinaties mogelijk, waarvan er 11 gelijk zijn gebleven, 6 gestegen en 1 gedaald. We kunnen dus stellen dat de Twentse grond constant blijft als het gaat om de kenmerken van bodemvruchtbaarheid.


Stijging stikstofgehalte

De bodemvruchtbaarheid in Twente is dus redelijk constant. Er zijn enkele stijgingen te zien in de bodemvruchtbaarheidskenmerken. Het stikstofgehalte en de zuurtegraad zijn bijvoorbeeld gestegen bij een aantal Twentse bodems. Het stikstofgehalte is te verklaren door de grote(re) aanvoer van mest of de opname door het gewas. Maar ondanks enkele stijgingen en dalingen, is er geen achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid in Twente te signaleren.


Meer weten?

Als De Land Bouwers vinden we het belangrijk om onderzoek te doen naar de bodemvruchtbaarheid in de landbouw. Deze praktijkpilot gaf ons waardevolle inzichten in de kenmerken en parameters van de Twentse bodem. Waar is (net) te veel van en waar zit juist de daling? Als boer kan het interessant zijn om inzicht te krijgen in jouw eigen bodem. Nieuwsgierig naar de uitgebreide resultaten van dit onderzoek? Wij vertellen graag meer. Neem contact met ons op.

bottom of page